CORPORATE GOVERNANCE

ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

“เครือเจริญโภคภัณฑ์จะสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่ทำธุรกิจร่วมกันและสังคมโดยรวม นำค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ใช้ในทุกกิจการที่เราดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นกับมาตรฐานของความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลระดับสูง พร้อมทั้งตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

กลุ่มบริษัทแอสเซนด์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญในการ
กำกับดูแลกิจการในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรม ตลอดจนมีแนวทางปฎิบัติที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Ascend Group is strongly committed to uphold the values of corporate governance code and principles adopted from Charoen Pokphand Group (C.P. Group). The company does not only take care but also be responsible for its stakeholders by constantly improving to offer the best quality and standard of its products and services, as well as conduct its business by the laws and regulations in accordance with ethics and standards to ensure that public trust towards our corporation is guaranteed.

หลักการบรรษัทภิบาล / Corporate Governance Principles

หลักการบรรษัทภิบาลทั้ง 11 ประการเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในแต่ละบริษัทมีหน้าที่นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ทำให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึง ผลกระทบในระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

The 11 Corporate Governance Principles serve as a guideline adopted by the highest authority of each company to govern their respective organization. The implementation of the principles allows the companies to remain competitive and gain good revenues while taking into account long-term impacts and the ability to adapt under changing factors. The principles also remind them to conduct business with responsibility and create value for sustainable business growth.

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้ ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อม ๆ กัน
The Group’s focus on entrepreneurship allows us to recognize new opportunities, and to adapt our businesses to remain competitive in evolving markets.

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้ ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อม ๆ กัน
The Group’s focus on entrepreneurship allows us to recognize new opportunities, and to adapt our businesses to remain competitive in evolving markets.

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้ ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อม ๆ กัน
The Group’s focus on entrepreneurship allows us to recognize new opportunities, and to adapt our businesses to remain competitive in evolving markets.

5. กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำเสนอมุมมองที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ และพร้อมที่จะท้าทายในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ด้วยดี / Our Directors provide informed opinions and advice on governance to guide the Board. To execute their duties, they must be independent and steadfast.

กรอบการกำกับดูแลกิจการ / Corporate Governance Framework

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

 • เกณฑ์กำหนดการปฎิบัติตนเพื่อการเป็นบุคลากรที่ดี และการดำเนินที่ยั่งยืน
 • รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้ ให้มีระบบที่สามารถสร้างความ ผูกพันร่วมกันระหว่างบุคลากร
 • Upholding corporate values and ensuring a system of robust and ongoing engagement among employees
 • Enabling conduct required for good corporate citizenshipand sustainable operations

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • กำหนดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของกรอบการบริการความเสี่ยง
 • จัดให้มีระบบของการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ธุรกิจและเขตประเทศ และมีการปรับปรุงระบบให้ทันต่อเหตุการณ์อย่าง สม่ำเสมอ
 • Building and maintaining a sound framework for risk management
 • Establishing and maintaining systems and guidance for compliance across all business territories and sectors

การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

BOARD STEWARDSHIP

 • แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
 • ติดตามดูแลองค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ภาระความ รับผิดชอบ และการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 • ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Establishing clear remits for and solid distinctions between board and management roles and responsibilities
 • Overseeing board composition, authority, accountability, and renewal
 • Enabling shareholders to effectively exercise their rights

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องและทันเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระยะยาว (เช่น ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า หุ้นส่วนชุมชน)
 • Ensuring timely and fair disclosure of all material information
 • Maintaining sustainable relationships with all external stakeholders (e.g. shareholders, regulators, customers, partners, community)

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

 • เกณฑ์กำหนดการปฎิบัติตนเพื่อการเป็นบุคลากรที่ดี และการดำเนินที่ยั่งยืน
 • รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้ ให้มีระบบที่สามารถสร้างความ ผูกพันร่วมกันระหว่างบุคลากร
 • Upholding corporate values and ensuring a system of robust and ongoing engagement among employees
 • Enabling conduct required for good corporate citizenshipand sustainable operations

การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

BOARD STEWARDSHIP

 • แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
 • ติดตามดูแลองค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ภาระความ รับผิดชอบ และการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 • ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Establishing clear remits for and solid distinctions between board and management roles and responsibilities
 • Overseeing board composition, authority, accountability, and renewal
 • Enabling shareholders to effectively exercise their rights

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • กำหนดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของกรอบการบริการความเสี่ยง
 • จัดให้มีระบบของการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ธุรกิจและเขตประเทศ และมีการปรับปรุงระบบให้ทันต่อเหตุการณ์อย่าง สม่ำเสมอ
 • Building and maintaining a sound framework for risk management
 • Establishing and maintaining systems and guidance for compliance across all business territories and sectors

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องและทันเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระยะยาว (เช่น ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า หุ้นส่วนชุมชน)
 • Ensuring timely and fair disclosure of all material information
 • Maintaining sustainable relationships with all external stakeholders (e.g. shareholders, regulators, customers, partners, community)

จรรยาบรรณธุรกิจ / Code of Conduct

จรรยาบรรณธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้สำหรับพนักงานทั่วโลกเพื่อให้พนักงานทุกคนของเราประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือ ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันคือคุณธรรมและความซื่อสัตย์

Charoen Pokphand Group’s Code of Conduct (CoC) ensures that all our employees worldwide engage in ethical and responsible business conduct with respect for the rights of stakeholders, as well as improve upon or lessen negative impacts on the environment while remaining united by the common values of integrity and honesty.

จรรยาบรรณธุรกิจ / Code of Conduct

คุณธรรม คุณภาพ บุคลากร สินทรัพย์ / Integrity Quality People Assets

นโยบายและแนวปฎิบัติระดับเครือ / Group-Level Policies and Guidelines

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล และมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยศึกษาแนวโน้มและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจตามบริบทของเครือฯ

Charoen Pokphand Group has established Group-Level Policies and Guidelines that cover key Environmental, Social, and Governance (ESG) issues. These policies and guidelines are regularly reviewed by studying national and international corporate governance trends and standards, as well as conducting comparative studies of the practices of other companies in the same industry in order to determine policies and guidelines that can be applied to various businesses in accordance with the Group’s context.

นโยบายด้านการกำกับดูแล / Governance Policies

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ / Conflicts of Interest(COI) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน / Anti-Bribery and Anti- Corruption (COR) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้ รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด / Gifts and Benefits (GIF) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการ ฟอกเงิน / Anti-Money Laundering (MON) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส / Whistleblowing (WHI) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน / Sustainable Procurement (SPRO) Policy and Guidelines

นโยบายด้านการกำกับดูแล / Governance Policies

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและ การปฏิบัติด้านแรงงาน / Human Rights and Labor Practices (HUM) Policy and Guidelines

นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วง ละเมิด / Discrimination and Harassment Prevention (DIS) Policy

นโยบายความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน / Diversity, Equity, and Inclusion (DIV) Policy

นโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ / Migrant Workers Recruitment (MIG) Policy

ประกาศจากหน่วยงานทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
Applicable Laws and Regulations Related to Corporate Governance

ข้อมูลและกิจกรรม / Information and Activity