CORPORATE GOVERNANCE

ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

“เครือเจริญโภคภัณฑ์จะสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่ทำธุรกิจร่วมกันและสังคมโดยรวม นำค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ใช้ในทุกกิจการที่เราดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นกับมาตรฐานของความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลระดับสูง พร้อมทั้งตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

กลุ่มบริษัทแอสเซนด์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญในการ
กำกับดูแลกิจการในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรม ตลอดจนมีแนวทางปฎิบัติที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Ascend Group is strongly committed to uphold the values of corporate governance code and principles adopted from Charoen Pokphand Group (C.P. Group). The company does not only take care but also be responsible for its stakeholders by constantly improving to offer the best quality and standard of its products and services, as well as conduct its business by the laws and regulations in accordance with ethics and standards to ensure that public trust towards our corporation is guaranteed.

หลักการบรรษัทภิบาล / Corporate Governance Principles

หลักการบรรษัทภิบาลทั้ง 11 ประการเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในแต่ละบริษัทมีหน้าที่นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ทำให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

The 11 Corporate Governance Principles serve as guidelines adopted by the highest authority of each company to govern their respective organization. The implementation of the principles allows the companies to remain competitive and gain good revenues while taking into account long-term impacts and the ability to adapt under changing factors. The principles also remind them to conduct business with responsibility and create value for sustainable business growth.

กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ได้ขณะที่จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อมๆ กัน

The Group’s focus on entrepreneurship allows us to recognize new opportunities, and to adapt our businesses to remain competitive in evolving markets.

กิจการแต่ละแห่งของเครือฯ มีคณะกรรมการบริษัทแยกจากกัน กรรมการบริษัทบางท่านอาจอยู่ในหลายคณะกรรมการพร้อมกันและบางครั้งต้องรับผิดชอบงานทั้งในส่วนของเครือฯ และของบริษัทจดทะเบียนด้วย เครือฯ เชื่อว่าความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เครือฯ ได้ช่วยสร้างพลังร่วมที่ต่างจากคนอื่นนำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า อย่างไรก็ดีเครือฯ ตระหนักดีถึงความซับซ้อนซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้นเครือฯ จึงต้องพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครือฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทั้งปวงที่อาจถูกนำมาบังคับใช้เมื่อใดก็ได้ ตลอดจนการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด

Our many interconnected businesses enable us to deliver higher quality and better service to our customers. Our Corporate Governance Principles ensure that we pursue any synergy in full compliance with all relevant laws and regulations.

คณะกรรมการบริษัทควรควบคุมดูแลและประเมินกรอบกฎเกณฑ์ด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเครือฯ ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติอย่างทุกวันนี้ได้ เพราะเครือฯ มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่กล้าบุกเบิกและ ริเริ่มทำสิ่งใหม่ด้วยเหตุนี้เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนโดยให้ความสำคัญสูงสุดแก่ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

Our entrepreneurial mindset has enabled us to grow into the multinational business that we are today. However, our risk strategy ensures that our entrepreneurship flourishes strictly in line with the long-term interests of the Group and its stakeholders.

เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัททุกชุดกำหนดวาระการทำงานของตน เสนอทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โครงสร้างที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการที่เสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าเครือฯ ยังคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้และสามารถวัดผลสำเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้นได้เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัททุกชุดกำหนดวาระการทำงานของตน เสนอทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โครงสร้างที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการที่เสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าเครือฯ ยังคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้และสามารถวัดผลสำเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้นได้

Each board provides clear directions and defines sustainable processes to ensure we continue to grow as a robust and forward-looking business. Management is then empowered to implement this direction and measure success.

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะตัวในคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าคณะกรรมการบริษัท แต่ละชุดจะมีวิธีการทำงานภายในกลุ่มแตกต่างกันออกไป แต่เครือฯ คาดหวังให้กรรมการบริษัทของเครือฯ ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ

Each of our Directors deliver a unique contribution to the Board on which they serve. We expect all of our Directors to carry out their duties with independence and resolve.

เครือฯ ตระหนักดีว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับโครงสร้างผู้นำและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เครือฯ เพียงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบที่สมดุลพร้อมทั้งมีความหลากหลายด้าน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ตลอดจนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

We strive to ensure that the composition of our Boards is well-balanced. We identify a suitable size and structure for each business, and we seek to fill those positions with Directors who have diverse experience and skills.

การทำงานของทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัททั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องกำหนด ควบคุมดูแล และในกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยกรอบกฎเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนที่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดและบังคับใช้แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและ ผู้บริหารที่ชัดเจน รวมทั้งเทียบเคียงและประเมินผลงานทั้งเป็นรายบุคคลและในฐานะคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ในกรณีบริษัทจดทะเบียนยังต้องเปิดเผยเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ทีมงานผู้บริหารของบริษัทยังคงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบตอบสนองต่อความคาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชั้นนำในปัจจุบัน

It is the responsibility of the Board to set, oversee and, for listed companies, disclose the remuneration framework. The Board must establish and enforce clear guidelines on Director and Management compensation, as well as benchmarks and performance assessments on individuals, committees and the Board as a whole. Listed companies are also advised to appoint external consultants to ensure transparency.

บรรษัทภิบาลที่ดีนั้นต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระทำตามกฎและข้อกำหนดควบคุมหากแต่จำเป็นต้องเคารพ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเครือฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ใส่ใจติดตามการดำเนินธุรกิจที่ดีของเครือฯ อย่างเหมาะสม เครือฯ มุ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้และส่วนหนึ่งของการวัดผลสำเร็จของเครือฯ คือการประเมินประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียด้วย

Good corporate governance goes beyond regulatory compliance. It requires respectful management of the relationships between the Group and its stakeholders. Whenever appropriate, we engage in robust dialogue with these groups. Assessing our effectiveness in maintaining this dialogue is a key element in the way we measure our success.

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าถึงผู้บริหารตามความเหมาะสมตลอดจนรับทราบผลการดำเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยการประเมินสถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน สมดุลและครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินตลอดจนการจัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ

All our shareholders have the right to timely information about our business performance and the right to communicate with management. As a result, each Board must disclose clear and comprehensive financial reports and ensure that effective controls are in place to safeguard transparency and integrity in our reporting.

นับแต่วันแรกเครือฯ ให้คำจำกัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันเครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ รักษามาตรฐานจริยธรรมในทุกสิ่งที่ทำซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์และการทำธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้าและลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

We expect our Boards, management and staff to maintain high ethical standards at all times. We require them to treat our suppliers, our customers and the environment with respect and dignity, and to perform the necessary due diligence to ensure that our partners do the same.

กรอบการกำกับดูแลกิจการ / Corporate Governance Framework

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

 • เกณฑ์กำหนดการปฎิบัติตนเพื่อการเป็นบุคลากรที่ดี และการดำเนินที่ยั่งยืน
 • รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้ ให้มีระบบที่สามารถสร้างความ ผูกพันร่วมกันระหว่างบุคลากร
 • Upholding corporate values and ensuring a system of robust and ongoing engagement among employees
 • Enabling conduct required for good corporate citizenshipand sustainable operations

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • กำหนดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของกรอบการบริการความเสี่ยง
 • จัดให้มีระบบของการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ธุรกิจและเขตประเทศ และมีการปรับปรุงระบบให้ทันต่อเหตุการณ์อย่าง สม่ำเสมอ
 • Building and maintaining a sound framework for risk management
 • Establishing and maintaining systems and guidance for compliance across all business territories and sectors

การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

BOARD STEWARDSHIP

 • แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
 • ติดตามดูแลองค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ภาระความ รับผิดชอบ และการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 • ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Establishing clear remits for and solid distinctions between board and management roles and responsibilities
 • Overseeing board composition, authority, accountability, and renewal
 • Enabling shareholders to effectively exercise their rights

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องและทันเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระยะยาว (เช่น ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า หุ้นส่วนชุมชน)
 • Ensuring timely and fair disclosure of all material information
 • Maintaining sustainable relationships with all external stakeholders (e.g. shareholders, regulators, customers, partners, community)

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

 • เกณฑ์กำหนดการปฎิบัติตนเพื่อการเป็นบุคลากรที่ดี และการดำเนินที่ยั่งยืน
 • รักษาค่านิยมองค์กรให้คงไว้ ให้มีระบบที่สามารถสร้างความ ผูกพันร่วมกันระหว่างบุคลากร
 • Upholding corporate values and ensuring a system of robust and ongoing engagement among employees
 • Enabling conduct required for good corporate citizenshipand sustainable operations

การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

BOARD STEWARDSHIP

 • แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
 • ติดตามดูแลองค์ประกอบของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ภาระความ รับผิดชอบ และการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 • ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Establishing clear remits for and solid distinctions between board and management roles and responsibilities
 • Overseeing board composition, authority, accountability, and renewal
 • Enabling shareholders to effectively exercise their rights

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • กำหนดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของกรอบการบริการความเสี่ยง
 • จัดให้มีระบบของการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ธุรกิจและเขตประเทศ และมีการปรับปรุงระบบให้ทันต่อเหตุการณ์อย่าง สม่ำเสมอ
 • Building and maintaining a sound framework for risk management
 • Establishing and maintaining systems and guidance for compliance across all business territories and sectors

การกำกับดูแลความเสี่ยง

RISK GOVERNANCE

 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องและทันเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระยะยาว (เช่น ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า หุ้นส่วนชุมชน)
 • Ensuring timely and fair disclosure of all material information
 • Maintaining sustainable relationships with all external stakeholders (e.g. shareholders, regulators, customers, partners, community)

จรรยาบรรณธุรกิจ / Code of Conduct

จรรยาบรรณธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้สำหรับพนักงานทั่วโลกเพื่อให้พนักงานทุกคนของเราประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือ ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันคือคุณธรรมและความซื่อสัตย์

Charoen Pokphand Group’s Code of Conduct (CoC) ensures that all our employees worldwide engage in ethical and responsible business conduct with respect for the rights of stakeholders, as well as improve upon or lessen negative impacts on the environment while remaining united by the common values of integrity and honesty.

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า / Supplier Code of Conduct

นโยบายและแนวปฎิบัติระดับเครือ / Group-Level Policies and Guidelines

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล และมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยศึกษาแนวโน้มและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจตามบริบทของเครือฯ

Charoen Pokphand Group has established Group-Level Policies and Guidelines that cover key Environmental, Social, and Governance (ESG) issues. These policies and guidelines are regularly reviewed by studying national and international corporate governance trends and standards, as well as conducting comparative studies of the practices of other companies in the same industry in order to determine policies and guidelines that can be applied to various businesses in accordance with the Group’s context.

นโยบายด้านการกำกับดูแล / Governance Policies

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ / Conflicts of Interest (COI) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / Information Security (IS) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้ รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด / Gifts and Benefits (GIF) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง / Risk Management (RM) Policy and Guidelines

นโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ / Migrant Workers Recruitment (MIG) Policy

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส / Whistleblowing (WHI) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน / Sustainable Procurement (SPRO) Policy and Guidelines

นโยบายความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน / Diversity, Equity, and Inclusion (DIV) Policy

นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด / Discrimination and Harassment Prevention (DIS) Policy

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและ การปฏิบัติด้านแรงงาน / Human Rights and Labor Practices (HUM) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน / Anti-Fraud and Anti-Corruption (AFAC) Policy and Guidelines

นโยบายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย / Hazardous Chemicals and Substances Management (HAZ) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ / Information Management (INF) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Personal Data Protection (PDP) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน / Sustainability (SUS) Policy and Guidelines

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental (ENV) Policy and Guidelines

นโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / Climate Resilience (CLI) Policy

นโยบายการจัดการคุณภาพอากาศ / Air Quality Management (AIR) Policy

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน / Circular Economy (CIR) Policy and Guidelines

นโยบายการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ / Ecosystem and Biodiversity Protection (ECO) Policy

นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร / Food Loss and Food Waste (FOO) Policy

นโยบายการจัดการของเสีย / Waste Management (WAS) Policy and Guidelines

นโยบายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ / Product Stewardship (PRO) Policy

นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน / Sustainable Packaging (SUP) Policy

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง / Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AMLO) Policy and Guidelines

นโยบายการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ / Water Stewardship (WAT) Policy

ประกาศจากหน่วยงานทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
Applicable Laws and Regulations Related to Corporate Governance

ข้อมูลและกิจกรรม / Information and Activity