นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณ ที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก
คุณอย่างไร บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ แอสเซนด์ กรุ๊ป
ได้อย่างมั่นใจ

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าคุณเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณ เว็บเซิฟร์เวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเคุณั้น
จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวม ไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้
ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้คุณว่า เมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บ
จะถูกใช้โดยบริษัทเคุณั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของคุณ ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของคุณ หรืออนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของคุณแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อคุณ ในกรณีเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณได้

หากคุณได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของคุณ อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความ ต้องการทางธุรกิจของคุณ เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมา
ใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของคุณ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไป เก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป

โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของคุณ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของคุณให้แจ้ง ต่อคุณเมื่อคุณได้
รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่คุณกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะ ดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูล
ของคุณที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น คุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ได้

เมื่อคุณออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้คุณโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เคุณั้น หากคุณคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น คุณสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ได้ที่ Webmaster