Collection Supervisor – True Money (Ascend Money)

FINTECH
location_on Bangkok

Description

  • บริหารจัดการพนักงานติดตามหนี้ให้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  • ฝึกอบรมและแนะนำพนักงานติดตามหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • สามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานพนักงานติดตามหนี้เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
  • สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกแผนก

Qualifications

  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการบริหารจัดการคน
  • สามารถใช้โปรแกรม excel ได้
  • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการติดต่อสื่อสาร